Czcionka


Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej zmkrosno.pl.

Żłobek Miejski Kolorowe Nutki w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: zmkrosno.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (dla Urzędu Miasta Krosna oraz jednostek organizacyjnych Gminy) jest pani Anna Dziadosz, tel. 13 47 43 014, powołana do tej funkcji zarządzeniem nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: sekretariat@zmkrosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 47 43 980.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski Kolorowe Nutki w Krośnie, budynek główny przy ulicy Mirandoli Pika 3

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Budynek żłobka zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze i na I piętrze. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Mirandoli Pika. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Osoby z problemami motorycznymi, osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z pochylni. Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest domofon do kontaktu z gabinetem dyrektora i sekretariatem. Wewnątrz budynku na parterze zamontowany jest domofon do łączności ze wszystkimi salami. Do budynku prowadzą szerokie chodniki, odpowiednia furtka i brama.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku na parterze znajdują się dwie sale dla dzieci, szatnia, rozdzielnia posiłków, zmywalnia naczyń, WC personelu, gabinet pomocy administracyjnej, gabinet sekretarki, gabinet dyrektora, klatka schodowa oraz sanitariaty przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (odpowiednia toaleta, prysznic, poręcze, miejsce na wózek inwalidzki w łazience ). Na I piętrze budynku znajdują się 3 sale dla dzieci, gabinet intendenta, zmywalnia naczyń oraz kuchnia. Klatka schodowa umożliwia przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą schodów. Budynek nie jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się pomiędzy piętrami. Korytarze służące do przemieszczania się są szerokie bez zbędnych przeszkód architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń na parterze wykonana została pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach. Z wybranym oddziałem na I piętrze można kontaktować się za pomocą domofonu.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w bezpośredniej bliskości pochylni prowadzącej do wejścia do budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, itp., a tym samym do także do pomieszczeń oddziału żłobka znajdującego się przy ulicy Mirandoli Pika 3. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Żłobku Miejskim Kolorowe Nutki w Krośnie ul. Mirandoli Pika 3 jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się.

Żłobek Miejski Kolorowe Nutki w Krośnie oddział przy ulicy Kisielewskiego 4.

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Budynek żłobka zajmuje pomieszczenia znajdujące się na I piętrze w budynku usługowo – handlowym przy ulicy Kisielewskiego 4. Do głównego wejścia żłobka z trzech stron prowadzi podjazd dla osób z problemami motorycznymi, z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach. Przy wejściu znajduje się domofon do kontaktu z 3 salami dla dzieci i z pomieszczeniem socjalnym.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku żłobka przy ulicy Kisielewskiego 4, znajdują się trzy sale dla dzieci, szatnia, magazyn materacy i pościeli, rozdzielnia posiłków, zmywalnia naczyń, pomieszczenie socjalne, łazienka dzieci, schowek porządkowy i WC personelu. Sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak odpowiednich toalet, poręczy, uchwytów). Korytarz służący do przemieszczania się jest szeroki bez zbędnych przeszkód architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń na I piętrze, w tym pomieszczeń żłobka, wykonane zostały podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w bezpośredniej bliskości pochylni prowadzącej do głównego wejścia budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, itp., a tym samym także do pomieszczeń żłobka. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Żłobku Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie ul. Mirandoli Pika 3 jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się.

Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie oddział przy ulicy Kisielewskiego 4

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Budynek żłobka zajmuje pomieszczenia znajdujące się na I piętrze w budynku usługowo – handlowym przy ulicy Kisielewskiego 4. Do głównego wejścia żłobka z trzech stron prowadzą podjazdy dla osób z problemami motorycznymi, z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózkach a także dla osób z wózkami dziecięcymi Przy wejściu znajduje się domofon do kontaktu z 3 salami dla dzieci i z pomieszczeniem socjalnym.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku żłobka przy ulicy Kisielewskiego 4, znajdują się trzy sale dla dzieci, szatnia, magazyn materacy i pościeli, rozdzielnia posiłków, zmywalnia naczyń, pomieszczenie socjalne, łazienka dzieci, schowek porządkowy i WC personelu. Sanitariaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak odpowiednich toalet, poręczy, uchwytów). Korytarz służący do przemieszczania się jest szeroki bez zbędnych przeszkód architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń na I piętrze, w tym pomieszczeń żłobka wykonane zostały pochylnie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, itp., a tym samym także do pomieszczeń żłobka. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Żłobku Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie oddział przy ulicy Kisielewskiego 4 jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się.

Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie oddział zlokalizowany w Przedszkolu Miejskim nr 8 „Bajkowa ósemka” przy ulicy Kisielewskiego 15

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Oddział żłobka zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Krośnie „Bajkowa ósemka”. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Kisielewskiego i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Do budynku prowadzą szerokie chodniki, odpowiednia furtka i brama.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji, sale przedszkolne, szatnia oraz łazienka, która nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak odpowiednich toalet, poręczy, uchwytów). W prawym skrzydle budynku zlokalizowany jest oddział żłobka. Korytarz przestronny, szeroki bez zbędnych przeszkód architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń na parterze, w tym pomieszczeń żłobka, osoby z problemami motorycznymi, osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z pochylni.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, itp., a tym samym także do pomieszczeń oddziału żłobka. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W oddziale Żłobka Miejskiego zlokalizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 8 „Bajkowa ósemka” przy ulicy Kisielewskiego 15 jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się.

Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie oddział zlokalizowany w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ulicy Powstańców Warszawskich 42.

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Oddział żłobka zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Krośnie. Wejście do budynku jest utrudnione dla osób z problemami motorycznymi, z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach. Do wejścia głównego prowadzą schody (siedem stopni).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji, sale przedszkolne, szatnia oraz łazienka, która nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (brak odpowiednich toalet, poręczy, uchwytów). W prawym skrzydle budynku zlokalizowany jest oddział żłobka. Korytarz przestronny, szeroki bez zbędnych przeszkód architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń żłobka wykonana została pochylnia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, itp., a tym samym także do pomieszczeń oddziału żłobka. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W oddziale Żłobka Miejskiego zlokalizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ulicy Powstańców Warszawskich 42 możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się.

Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie oddział zlokalizowany w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” przy ulicy Prochownia 4a.

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Oddział żłobka zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Krośnie. Wejście do budynku jest utrudnione dla osób z problemami motorycznymi, z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózkach. Do wejścia głównego prowadzą schody (cztery stopnie).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Na parterze znajdują się pomieszczenia gospodarcze, sale przedszkolne, szatnia oraz łazienka, która nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak odpowiednich toalet, poręczy, uchwytów). Korytarz przestronny, szeroki bez zbędnych przeszkód architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Brak jest pochylni czy podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózku inwalidzkim oraz z trudnościami w poruszaniu się.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, itp., a tym samym także do pomieszczeń oddziału żłobka. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do pomieszczeń z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W oddziale Żłobka Miejskiego zlokalizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ulicy Prochownia 4a jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się.

Wróć do strony głównej Żłobka